Kontakt


Zobacz większą mapę

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1),dalej zwana: RODO, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest POLMOS Bielsko-Biała Spółka z akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) przy Karpackiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038866, o kapitale zakładowym 31.700.000,00 zł (opłaconym w całości), o nr NIP: 5470048857

Cel i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wykonania i negocjowania warunków umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • do celów rachunkowych i podatkowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez Administratora z prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych oraz spełnienia swoich obowiązków ustawowych (ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji umowy. Jeśli odmówi Pani/Pan podania swoich danych osobowych, to Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy.
W zakresie fakultatywnym podanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji umowy. W razie odmowy podania danych osobowych, Administrator nie odmówi z tego powodu zawarcia umowy.

Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).

Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nawiązała Pani/nawiązał Pan kontakt w sprawie jej zawarcia, jeśli do zawarcia umowy nie doszło.
Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Jeśli wyrażono na to wyraźną zgodę, Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie się zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Prawa
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych – jeśli nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
d) ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań

Prawo do sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub zgody. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
W razie uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę właściwego organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw wyślij żądanie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane Osobowe”.

POLMOS Bielsko-Biała S.A.

ul. Karpacka 11
43-316 Bielsko-Biała

Centrala
Tel. +48 (33) 47 00 900

Sekretariat
Tel. +48 (33) 47 00 915
Fax. +48 (33) 47 00 914
sekretariat@polmos.bielsko.pl

Prezes Zarządu
Ryszard Bilski
Tel. +48 (33) 47 00 915
sekretariat@polmos.bielsko.pl

Główny Księgowy
Artur Supel
Tel. +48 (33) 47 00 920
artur.supel@polmos.bielsko.pl

Dyrektor Techniczny
Marek Marchewka
Tel. +48 (33) 47 00 912
m.marchewka@polmos.bielsko.pl

Główny Technolog
Tel. +48 (33) 47 00 930
technolog@polmos.bielsko.pl

Dział Sprzedaży
Tel. +48 (33) 47 00 961, -962, -963
Fax. +48 (33) 47 00 964
handel@polmos.bielsko.pl

Dział Exportu
Tel. +48 (33) 47 00 965, -966, -967
export@polmos.bielsko.pl

Dział Kontroli Jakości
Tel. +48 (33) 47 00 971
dkj@polmos.bielsko.pl

Dział Informatyki
Tel. +48 (33) 47 00 981
it@polmos.bielsko.pl

Dział Logistyki i Infrastuktury
Tel. +48 (33) 47 00 952
logistyka@polmos.bielsko.pl

Dział Kadr i Administracji
Tel. +48 (33) 47 00 949
kadry@polmos.bielsko.pl

Dział Zakupów
Tel. +48 (33) 47 00 985, -987
Fax. +48 (33) 47 00 986
zaopatrzenie@polmos.bielsko.pl

Polmos Bielsko-Biała S.A.

Polmos Bielsko-Biała S.A. to czołowy producent najlepszych wyrobów alkoholowych w Polsce.

Do produkcji naszych wyrobów używamy jedynie starannie wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości.


Czytaj więcej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Co nowego

  • KRS 0000038866
  • Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
  • kapitał zakładowy: 31.700.000,00 zł (wpłacony w całości)
  • NIP: 5470048857