Kontakt

Polityka prywatności i pliki cookie
obowiązujące na stronie internetowej https://polmos.bielsko.pl/

 

PREAMBUŁA

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119‚ str. 1), dalej: RODO. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz działając w trosce o ochronę danych osobowych użytkowników witryny internetowej działającej pod adresem: https://polmos.bielsko.pl/ (dalej: ,,Strona”) wprowadzamy niniejszą Politykę Prywatności. W związku z realizacją wymogów z art. 13 informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Administrator danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna jest administratorem Twoich danych osobowych. Pełne dane Administratora: POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) przy Karpackiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038866, NIP: 5470048857, BDO: 000012003, o kapitale zakładowym 31.700.000,00 zł (opłaconym w całości). Posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424, ze zm.).

 

Dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
Twoje dane osobowe podajesz dobrowolnie.
Naszą stronę internetową: https://polmos.bielsko.pl można przeglądać anonimowo.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

Udzielenia odpowiedzi na zapytanie – wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres email, numer telefonu oraz wszelkie dane, które zdecydujesz się nam przekazać, pisząc do nas wiadomość email, w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony Internetowej, w tym klienta. Jednakże, jeżeli pisząc do nas wiadomość email, zdecydujesz się przekazać nam dane, których nie możemy wykorzystywać z powołaniem się na nasz prawnie uzasadniony interes, uznajemy, że przesyłając zapytanie godzisz się na ich wykorzystanie w powyższym celu. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę taką możesz w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji. Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

• (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) Monitorowanie ruchu oraz zapewnienie prawidłowego działania Stron Internetowych – Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki oraz urządzenia końcowego, przeglądane zasoby Stron Internetowych (identyfikowane przez adresy URL), a także inne informacje dotyczące Twojej aktywności na naszych Stronach Internetowych, w tym informacje rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Wykorzystujemy te dane w celu:
a) monitorowania ruchu na Stronach Internetowych, w tym liczby i czasu trwania odwiedzin, kanałów generujących odwiedziny oraz zwyczajów dotyczących korzystania ze Stron Internetowych,
b) zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, w tym dostosowania Stron Internetowych do urządzeń końcowych oraz przeglądarek użytkowników, wykrywania błędów w działaniu Stron Internetowych oraz przyspieszenia wyszukiwania.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na lepszym poznaniu potrzeb, oczekiwań oraz zwyczajów użytkowników Stron Internetowych oraz na zapewnieniu skutecznej komunikacji za pośrednictwem Stron Internetowych.
Twoje dane będą przechowywane w powyższych celach nie dłużej niż 1 rok. Nie dotyczy to jednak identyfikatorów i informacji przechowywanych za pośrednictwem trwałych plików cookies o dłuższym okresie żywotności (o czym szerzej poniżej).
W związku z monitorowaniem ruchu na Stronach Internetowych (w tym w związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics) wykorzystujemy unikalne identyfikatory oraz inne informacje przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem trwałych plików cookies. Używane przez nas pliki cookies pochodzą zarówno z naszych domen internetowych, jak i z domeny .google.com. Okres żywotności tych plików wynosi nie więcej niż 2 lata. Do identyfikatorów i innych informacji przechowywanych w pamięci Twojego urządzenia może uzyskiwać dostęp spółka Google Ireland Limited.

Poprawa komfortu korzystania ze Stron Internetowych – W związku z poprawą komfortu korzystania ze Stron Internetowych, w tym zapobiegania ponownemu wyświetlaniu tych samych komunikatów, wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory, niestanowiące danych osobowych. Informacje te mogą być przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies. Obejmują one:
a) informację o wyświetlaniu zawartości tych stron na urządzeniu wyposażonym w mały ekran (używamy trwałych plików cookies, których okres żywotności wynosi nieco ponad 1 rok),
b) informację o wyświetleniu komunikatu dotyczącego plików cookies (używamy trwałych plików cookies, których okres żywotności wynosi, w zależności od strony, 1 rok albo 3 lata).
c) Używane pliki cookies pochodzą z naszych domen internetowych i w związku z tym podmioty trzecie nie uzyskują dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu.

Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Stron Internetowych – W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania ze Stron Internetowych wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory sesji przeglądania, stanowiące dane osobowe. Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies. Podstawą prawną ich wykorzystywania w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (w tym poufności i integralności) danych osobowych przesyłanych w toku komunikacji użytkowników z serwerami Stron Internetowych oraz, w zakresie wykraczającym poza ciążące na nas obowiązki prawne, nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji użytkowników z serwerami Stron Internetowych. Twoje dane będą przechowywane w powyższych celach przez okres odpowiadający żywotności trwałych plików cookies.

Rozpatrywanie żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą – Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres email, oraz wszelkie dane, które zdecydujesz się nam przekazać w nadesłanym emailu, w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłoszonych przez Ciebie żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw przyznanych Ci na mocy RODO, podjęcia działań w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem, skargą lub zapytaniem i poinformowania Cię o tych działaniach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na mocy przepisów RODO. Twoje dane będą przechowywane w tym celu przez 5 lat od dnia zgłoszenia żądania, skargi lub zapytania.

 

Odbiorcy danych
Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:
• gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych
• gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności: kancelariom prawnym.
Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu:
• dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji,
• Google Ireland Limited, dostawcy narzędzi Google Analytics.
Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).

 

Prawa
Masz prawo do żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO).
• kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO).
• sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO).
• usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:
a) wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych,
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane,
c) wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,
d) Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem.
• ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
b) kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
c) nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo do:
• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)
• cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)

W przypadku pytań, uwag i wniosków dotyczące niniejszej polityki prywatności, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres sekretariat@polmos.bielsko.pl.

 

Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Polityka Cookies, o której piszemy poniżej.

Jeśli masz do niej jakiekolwiek uwagi, lub pytania co do sposobu, w jaki wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje, to skontaktuj się z nami. W celu dopasowania plików cookies należy kliknąć na link, znajdujący się bezpośrednio pod informacją o polityce cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych i trwałych plików cookies koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Stron Internetowych oraz sesyjnych plików cookies koniecznych do weryfikacji wieku. Zgodę możesz wyrazić przez kliknięcie przycisku „Akceptuję” zamieszczonego w banerze dotyczącym plików cookies, który jest wyświetlany na naszych Stronach Internetowych. W celu zapamiętania Twojego wyboru w przedmiocie akceptacji albo odrzucenia plików cookies zapiszemy na Twoim urządzeniu dodatkowy plik cookies na okres nie dłuższy niż 1 rok.
• W odniesieniu do trwałych plików cookies zapisujących informację o pomyślnym przejściu weryfikacji wieku wyrażasz zgodę przez kliknięcie przycisku „WCHODZĘ ENTER” podczas procesu weryfikacji wieku.
• Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez komputer.
• Więcej informacji znajdziesz na odpowiedniej stronie internetowej swojego dostawcy przeglądarki:

  • Internet Explorer
  • Mozzila Firefox
  • Google Chrome
  • Safari

Aby znaleźć informacje odnoszące się do innych przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy danej przeglądarki.

 

W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianie niniejszej polityki prywatności?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie oraz zgłaszane, w odpowiednich przypadkach, drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą z podaniem istotnych informacji o zamierzonych zmianach oraz terminu ich wejścia w życie.

POLMOS Bielsko-Biała S.A.

ul. Karpacka 11
43-316 Bielsko-Biała

 

Centrala

Tel. +48 (33) 47 00 900

 

Sekretariat

Tel. +48 (33) 47 00 915
Fax. +48 (33) 47 00 914
sekretariat@polmos.bielsko.pl

 

Prezes Zarządu

Ryszard Bilski
Tel. +48 (33) 47 00 915
sekretariat@polmos.bielsko.pl

 

Główny Księgowy

Artur Supel
Tel. +48 (33) 47 00 920
artur.supel@polmos.bielsko.pl

 

Dyrektor Techniczny

Marek Marchewka
Tel. +48 (33) 47 00 912
m.marchewka@polmos.bielsko.pl

 

Główny Technolog

Tel. +48 (33) 47 00 930
technolog@polmos.bielsko.pl

 

Dział Sprzedaży

Tel. +48 (33) 47 00 961, -962, -963
Fax. +48 (33) 47 00 964
handel@polmos.bielsko.pl

 

Dział Exportu

Tel. +48 (33) 47 00 965, -966, -967
export@polmos.bielsko.pl

 

Dział Kontroli Jakości

Tel. +48 (33) 47 00 971
dkj@polmos.bielsko.pl

 

Dział Informatyki

Tel. +48 (33) 47 00 981
it@polmos.bielsko.pl

 

Dział Logistyki i Infrastuktury

Tel. +48 (33) 47 00 952
logistyka@polmos.bielsko.pl

 

Dział Kadr i Administracji

Tel. +48 (33) 47 00 949
kadry@polmos.bielsko.pl

 

Dział Zakupów

Tel. +48 (33) 47 00 985, -987
Fax. +48 (33) 47 00 986
zaopatrzenie@polmos.bielsko.pl

 

Polmos Bielsko-Biała S.A.

Polmos Bielsko-Biała S.A. to czołowy producent najlepszych wyrobów alkoholowych w Polsce.

Do produkcji naszych wyrobów używamy jedynie starannie wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości.


Czytaj więcej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Co nowego

  • KRS 0000038866
  • Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
  • kapitał zakładowy: 31.700.000,00 zł (wpłacony w całości)
  • NIP: 5470048857